Sản phẩm vượt trội, tối ưu: ” Ống nhựa xoắn Ospen”