Tập đoàn hàng đầu thế giới đầu tư điện gió tại Lào