Bảng kiểm tra ống tương đương với cáp


BẢNG TRA K.THƯỚC CÁP TƯƠNG ỨNG VỚI ỐNG OSPEN

Click chọn TAB dữ liệu theo yêu cầu

  • Với cáp nhỏ kích thước đường kính trong của ống nên gấp tối thiểu 1,5 lần đường kính cáp.
  • Với cáp lớn, khoảng cách kéo cáp xa, để dễ dàng kéo cáp, kích thước đường kính trong của ống nên lớn hơn 2 lần đường kính cáp.
  • Bảng tra cho kết quả 30 có nghĩa là dùng ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 30.
  • Bảng tra cho kết quả 125/150 có nghĩa là có thể dùng ống nhựa xoắn OSPEN 125. Với khoảng cách xa, nên chọn ống lớn hơn là OSPEN 150.

Ống nhựa xoắn hdpe

Cáp 1 lõi

Cáp ngầm 1 lõi hạ thế

Cáp 1 lõi - Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN

Cáp 1 lõi – Cáp ngầm hạ thế 0,6/1kV


Cáp 2 lõi

Cáp ngầm 2 lõi hạ thế

Cáp hạ thế 2 lõi - Ống nhựa xoắn OSPEN
Cáp 2 lõi – Cáp ngầm hạ thế 0,6/1kV


Cáp 3 lõi

Cáp ngầm 3 lõi hạ thế

Cáp 3 lõi - Ống nhựa xoắn hdpe Ospen
Cáp 3 lõi – Cáp ngầm hạ thế 0,6/1kV


Cáp 4 lõi bằng nhau

Cáp ngầm 4 lõi hạ thế

Cáp ngầm hạ thế 4 lõi bằng nhau
Cáp 4 lõi bằng nhau – Cáp ngầm hạ thế 0,6/1kV


Cáp 4 lõi (3 lõi lớn + 1 lõi nhỏ)

Cáp ngầm 4 lõi hạ thế

Cáp 4 lõi - Ống nhựa xoắn hdpe Ospen
Cáp 4 lõi – Cáp ngầm hạ thế 0,6/1kV


Cáp 5 lõi (3 lõi lớn + 2 lõi nhỏ)

Cáp ngầm 5 lõi hạ thế

Cáp 5 lõi - Cáp ngầm hạ thế 0,6/1kV
Cáp 5 lõi – Cáp ngầm hạ thế 0,6/1kV

Cáp 1 lõi

Cáp 1 lõi - Ống nhựa xoắn hdpe Ospen
Cáp 1 lõi không giáp

bảng tra cáp


Cáp 3 lõi

Cáp trung thế 3 lõi

Cáp 3 lõi không giáp

bảng tra cáp

Cáp 1 lõi

Cáp 1 lõi giáp băng
Cáp 1 lõi – Giáp băng

Cáp ngầm hạ thế


Cáp 3 lõi

Cáp 3 lõi giáp băng
Cáp 3 lõi giáp băng

Cáp ngầm hạ thế

Cáp 3 lõi

Cáp 3 lõi giáp sợi thép
Cáp 3 lõi giáp sợi thép

Cáp ngầm hạ thế