AN ĐẠT PHÁT vừa ứng phó với đại dịch vừa tiếp tục sản xuất bằng phương châm “3 tại chỗ”