Cập nhật và ứng dụng CNTT trong quản lý hệ thống ADP