Giá nhựa giảm – Cơ hội cho các doanh nghiệp tăng trưởng