Vị thế sản phẩm ống nhựa xoắn hdpe trong ngành điện